GEAR4MUSIC ALGEMENE VOORWAARDEN

Bijgewerkt op 21 juni 2022

PRIVACY- EN COOKIEBELEID

Ons volledige privacy- en cookiebeleid kan hier worden bekeken.

KLACHTEN VAN KLANTEN

Mocht u als Klant een klacht willen indienen, kunt u in de eerste instantie Gear4music bellen naar 020-2417056 of mailen naar [email protected]. U kunt ook gebruik maken van het online klachtenformulier op de contactpagina op de website. In veel gevallen wordt een klacht het snelst opgelost door de persoon die verantwoordelijk is voor het probleem in kwestie. Als de klacht door deze persoon is ontvangen, kan hij of zij het mogelijk snel oplossen waar mogelijk en passend.

Onafhankelijk of de klacht nu wel of niet is opgelost, zal de informatie over de klacht binnen een week worden doorgegeven aan de manager van onze klantenservice. Na ontvangst van de klacht registreert de manager van de klantenservice de klacht in het klachtenlogboek. Indien de klacht nog niet is opgelost, delegeert de manager een geschikte persoon om een onderzoek in te stellen en passende maatregelen te nemen. Als de klacht betrekking heeft op een specifieke persoon, dan moet deze op de hoogte worden gebracht en een eerlijke kans krijgen om te reageren. Klachten moeten binnen 3 werkdagen erkend worden door de persoon die de klacht behandelt.

In de ontvangstbevestiging moet worden vermeld wie de klacht in behandeling heeft en wanneer de persoon die de klacht heeft ingediend een antwoord kan verwachten. Idealiter ontvangen klachtindieners binnen 2 weken een definitief antwoord. Als dit niet mogelijk is omdat bijvoorbeeld een onderzoek niet volledig is afgerond, moet een voortgangsrapport worden gestuurd met een indicatie wanneer een volledig antwoord zal worden gegeven. Of de klacht grondig is of niet, in het antwoord aan de klachtindiener moet worden beschreven welk gevolg aan de klacht is gegeven, de conclusies van het onderzoek en de eventuele acties die worden ondernomen als gevolg van de klacht. Indien de klachtindiener van mening is dat het probleem in de eerste fase niet op een bevredigende wijze is opgelost, kan hij of zij verzoeken dat de klacht door de Raad van Bestuur wordt herzien. In dit stadium wordt de klacht doorgegeven aan de Raad van Bestuur. Het verzoek tot herziening door de Raad van Bestuur dient binnen een week na ontvangst van het verzoek te worden bevestigd. In de ontvangstbevestiging moet worden vermeld wie de zaak zal behandelen en wanneer de klager een antwoord kan verwachten.

De Europese Commissie heeft een Consumer Online Dispute Resolution (ODR) platform opgericht dat de mogelijkheid biedt aan klanten die een klacht over een online gekocht product of service hebben, deze klacht via een online klachtenformulier in kunnen dienen bij een handelaar die in een andere EU-lidstaat is gevestigd. Meer informatie over dit platform vindt u op http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

Geen enkele verklaring of verkoopvoorwaarde in onze voorwaarden beïnvloedt of beperkt uw wettelijke rechten zoals gedefinieerd in de EU Consumer Rights Directive of The Consumer Contracts (Information, cancellation, and additional charges) Regulations 2013.

Alle bestellingen die door Gear4music Limited (de Verkoper) aanvaard worden, zijn onderhevig aan de volgende voorwaarden, die deel uitmaken van en bepalend zijn voor de koopovereenkomst. Een Klant die een product aanvaardt, wordt geacht in overeenstemming te zijn met deze voorwaarden van de verkoop, tenzij de Klant zich binnen 15 dagen na ontvangst van deze brief of levering van de bestelde producten schriftelijk bij de Verkoper meldt. Mocht de Klant schriftelijk of anderszins de Verkoper een voorwaarde willen opleggen die in strijd is met deze voorwaarden of er een aanvulling op vormt, zal deze voorwaarde niet worden geaccepteerd. Geen enkele agent of vertegenwoordiger van de Verkoper is bevoegd om deze voorwaarden te wijzigen.

Wij slaan de inhoud van dit contract op en sturen u de details van uw bestelling evenals onze algemene voorwaarden via e-mail. U kunt hier ten alle tijden de voorwaarden nalezen. De details over uw recente bestellingen vindt u in uw klanten login.

BETALINGSVOORWAARDEN

Voor bestellingen die met een creditcard of bankpas worden geplaatst, wordt de betaalkaart gedebiteerd zodra de bestelling is bevestigd. De Verkoper behoudt zich het recht voor om geen betaling per creditcard of bankpas te aanvaarden. Cheques moeten worden ingeklaard voor de levering van de goederen, wat 7-10 dagen in beslag neemt. Daarom wordt directe overschrijving aanbevolen wanneer betaling per kaart niet mogelijk of niet geaccepteerd is. De Verkoper accepteert alleen inkooporders tegen 30 dagen kredietvoorwaarden van erkende onderwijsinstellingen en overheidsinstellingen. De goederen blijven eigendom van de Verkoper tot de volledige betaling is volbracht en de Verkoper behoudt zich het recht voor om de goederen niet te verzenden tot de vrijgemaakte fondsen zijn ontvangen.

VERZENDING VAN BESTELLINGEN

De Verkoper is niet gebonden aan een koopovereenkomst totdat de goederen door de Klant zijn ontvangen. Zoals aangegeven op de productpagina worden de leveringsdata slechts bij wijze van schatting gegeven - de Verkoper zal zijn uiterste best doen om de voor de levering genoemde datum na te leven. Veel producten worden door de Verkoper op voorraad gehouden, maar in sommige gevallen is de aangegeven datum een schatting van de tijd die het kost om het artikel bij de fabrikant te bestellen en aan de Klant te leveren. De Verkoper behoudt zich het recht voor om een deel van de bestelling te verzenden, maar zal niet meer in rekening brengen dan de totale geadverteerde leveringsprijs voor de volledige levering van de bestelling.

GOEDEREN DIE TIJDENS HET VERVOER ZIJN BESCHADIGD

 1. Door de Klant ontvangen goederen die tijdens het transport schade hebben geleden, moeten zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen aan de Verkoper worden gemeld.
 2. De Verkoper zal beschadigde goederen bij de Klant afhalen en de vervangende goederen zo snel mogelijk op eigen kosten leveren.
 3. De Verkoper aanvaardt de verantwoordelijkheid van de staat van de goederen totdat deze aan de Klant zijn geleverd, zodat schade of breuk onderweg onder de verantwoordelijkheid van de Verkoper valt, maar als er iets gebeurt nadat het aan de Klant is geleverd, de door de Klant aangewezen veilige plaats of de door de Klant aangeduide buurman, dan is de Klant verantwoordelijk en kan de Verkoper geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor de schade.
 4. De Verkoper aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor goederen die beschadigd zijn tijdens transport indien de Klant de schade meer dan 14 dagen na ontvangst van de goederen meldt.
 5. De Verkoper zal redelijke retourkosten vergoeden indien de Klant op onafhankelijke wijze kan aantonen dat de schade is toe te schrijven aan de Verkoper of de door hem/haar aangewezen koerier.
 6. Indien de geretourneerde goederen van de Klant ondanks de juiste en veilig afgesloten verpakking beschadigd raken tijdens het vervoer van de Klant naar de Verkoper, dan zal de Verkoper de verantwoordelijkheid op zich nemen indien de afhaling en levering door de Verkoper zijn geregeld en georganiseerd.
 7. Indien de Klant het product op kosten van de Klant naar de Verkoper heeft laten terugsturen, aanvaardt de Verkoper geen enkele aansprakelijkheid en zal de Klant contact moeten opnemen met zijn/haar koeriersbedrijf voor een eventuele vergoeding voor het verlies van de terugbetaling of een beroep moeten doen op de door hem/haar gekozen transportverzekering.

LEVERING VAN HET VERKEERDE ARTIKEL

 1. Door de Klant ontvangen goederen die door de Klant als verkeerd geleverde goederen worden beschouwd, moeten zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen aan de Verkoper worden gemeld.
 2. De Verkoper zal de onjuiste goederen bij de Klant afhalen en zo spoedig mogelijk op eigen kosten vervangende goederen leveren.
 3. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om de onjuiste of per ongeluk door de Verkoper aan de Klant geleverde items zonder bestelling of betaling te retourneren.
 4. Indien de Klant het artikel niet retourneert, zal de Verkoper de volledige kosten van het artikel aan de Klant in rekening brengen.

OPZEGGING OF ANNULERING VAN BESTELLINGEN

 1. De Klant heeft het recht om niet langer dan 30 dagen na levering een bestelling te annuleren voor artikelen die hij of zij via de website van de Verkoper heeft gekocht of telefonisch of per e-mail heeft geplaatst. Voor elke annulering van een bestelling binnen de wettelijke rechten van de Klant of onder de geld-terug-garantie van de Verkoper, is de Klant verantwoordelijk voor het terugsturen van de goederen naar de Verkoper op kosten van de Klant.
 2. Bestellingen kunnen per brief, e-mail of telefoon worden geannuleerd.
 3. Artikelen dienen uiterlijk 14 dagen na de dag waarop de Klant de annulering aan de Verkoper heeft meegedeeld, geretourneerd te worden.
 4. Er zijn enkele beperkingen voor producten die niet kunnen worden geannuleerd na levering:
  • Software, CD's & DVD's die zijn gebruikt, die niet zijn verzegeld en/of geregistreerd zijn bij de Fabrikant op naam van de Klant;
  • Artikelen die rechtstreeks in contact komen met de neus, oren of mond, zoals oordopjes of riet voor houtblaasinstrumenten, die normaal gesproken verzegeld in een winkel worden verkocht en niet kunnen worden getest om hygiënische redenen;
  • Artikelen die na levering onafscheidelijk met andere artikelen gemixt/geïnstalleerd zijn of op enige wijze zijn gemodificeerd;
 5. De Klant word geadviseerd de producten zorgvuldig uit te pakken, alle verpakkingen veilig te bewaren, de goederen te onderzoeken en indien de Klant de goederen niet wil, ze terug in de doos te stoppen voor een veilig terugzending.
 6. De Verkoper kan elke bestelling van een Klant annuleren totdat de goederen door de Klant zijn ontvangen, indien de Verkoper niet langer in staat is om het artikel te leveren, indien er een belangrijke prijswijziging van het artikel heeft plaatsgevonden of indien de Verkoper vermoedt dat de transactie frauduleus is. Indien een bestelling door de Verkoper wordt geannuleerd, zullen de door de Klant betaalde bedragen binnen 10 dagen volledig worden terugbetaald.

RETOURNERINGEN

 1. Producten kunnen worden geretourneerd voor volledige terugbetaling binnen 30 dagen na levering.
 2. Zolang de Klant de Verkoper binnen de 30 dagen na levering op de hoogte brengt, zal de Verkoper de standaard leveringskosten terugbetalen.
 3. Indien de Klant een bestelling annuleert in overeenstemming met zijn of haar wettelijke rechten, dan is de Klant verantwoordelijk voor het terugsturen van de goederen naar de Verkoper. Voor verzoeken om retourzending van geannuleerde bestellingen worden kosten in rekening gebracht, waarvan her bedrag afhankelijk is van de grootte en het gewicht van het artikel.
 4. Indien de Verkoper goederen ontvangt die niet met redelijke zorg zijn behandeld, zal de Verkoper het terug te betalen bedrag aan de Klant reduceren met de vermindering van de waarde van de goederen.
 5. Sommige artikelen komen alleen in aanmerking voor een geld-terug-garantie als ze ongebruikt en verzegeld in de originele verpakking en in het geval van software ongeregistreerd aan de verkoper worden geretourneerd. Deze artikelen omvatten:
  • Software
  • CD's & DVD's
  • In-ear hoofdtelefoons en in-ear monitors
  • Oordopjes en gehoorbescherming
  • Mondstukken, riet, etc. voor houtblaas- en koperblaasinstrumenten
  • Producten voor mond-/lipverzorging
 6. Voor alle geretourneerde houtblaas- en koperblaasinstrumenten wordt 5 euro aan saneringskosten in rekening gebracht als ze niet ongebruikt en met de hygiëneverzegeling intact worden geretourneerd.
 7. Indien een klant een slim of verbonden apparaat terugstuurt, wordt hij of zij geadviseerd ervoor te zorgen dat het apparaat wordt losgekoppeld van het thuis- en bedrijfsnetwerk en persoonlijke accounts zoals Google, Spotify of Amazon Alexa worden verwijderd of 'unlinked'. Indien een apparaat een dataopslagfunctie heeft, moeten alle persoonlijke gegevens worden verwijderd voordat het item wordt geretourneerd aan de Verkoper. De Verkoper zal zich inspannen om al deze apparaten te resetten naar de fabrieksinstellingen, maar de Verkoper garandeert dit niet en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die wordt veroorzaakt door misbruik van derden.

DEFECTE GOEDEREN BINNEN DE STANDAARD GARANTIE:

 1. Voor alle producten geldt een garantie tot 5 jaar, tenzij anders vermeld.
 2. Als de artikelen binnen 180 dagen na de aankoop defect raken door een fabricagefout, dan zorgt de Verkoper voor het ophalen en repareren van het product.
 3. Als het product niet binnen 60 dagen kan worden gerepareerd, dan wordt een vervangend product uitgegeven dat niet ouder is en niet in een slechtere staat verkeert dan het oorspronkelijke product dat door de Klant is geretourneerd.
 4. Als het product binnen de garantieperiode defect raakt, maar na 180 dagen vanaf de datum van levering, dan gelden dezelfde voorwaarden als hierboven, maar de Klant wordt geacht te betalen voor alle redelijke stappen die gezet moeten worden om de fabricagefout te bewijzen en voor de kosten van het retourneren van het product aan de Verkoper.
 5. Producten mogen niet later dan 30 dagen na levering aan de Verkoper worden geretourneerd voor een terugbetaling, tenzij de Verkoper niet in staat is om aan zijn of haar garantieverplichtingen te voldoen.
 6. Deze garantie is niet van toepassing op producten die defect zijn geraakt door verkeerd gebruik, accidentele schade of een andere reden dan een fabricagefout.
 7. Als een artikel bij terugzending aan de Verkoper zonder gebreken blijkt te zijn, dan zal de Verkoper het artikel tegen ene geringe vergoeding aan de klant retourneren.
 8. De Verkoper raadt de Klant aan om zijn goederen te verzekeren.

AANSPRAKELIJKHEID

 1. De Verkoper is in geen geval aansprakelijk voor bedrijfs- of inkomstenverlies.
 2. Hoewel de Verkoper alles in het werk stelt om ervoor te zorgen dat de geleverde goederen in alle opzichten overeenstemmen met de verstrekte specificatie of beschrijving, is de Verkoper niet verantwoordelijk voor kleine wijzigingen in de specificatie, en geen enkele van deze kleine wijzigingen zal onderdeel uitmaken van claims tegen de Verkoper.
 3. De Verkoper zal, voor zover hij of zij daartoe in staat is, alle redelijke maatregelen treffen om de gegevens van de bestelling en betaling van de Klant veilig te stellen, maar bij gebrek aan nalatigheid van de Verkoper kan de Verkoper niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade die de Klant zou kunnen lijden indien een derde partij zich ongeoorloofd toegang verschaft tot de gegevens die de Klant verstrekt bij de toegang tot of de bestelling via de Websites van de Verkoper.

UITGEBREIDE GARANTIEVOORWAARDEN

Deze voorwaarden zullen de standaard voorwaarden wijzigen voor een specifiek product in het geval dat de Klant een Uitgebreide Garantie voor dat product heeft aangeschaft en zullen de relevante clausules in de standaard voorwaarden vervangen. Indien in deze voorwaarden geen afwijkende bepaling is opgenomen, blijven de standaard clausules van toepassing.

DEFECTE ARTIKELEN BINNEN DE GARANTIEPERIODE:

 1. Als het product binnen een periode van twee jaar defect raakt door een fabricagefout, zal de Verkoper zorgen voor een gratis retourzending.
 2. Na twee jaar is de Klant verantwoordelijk voor de kosten van het terugsturen van het product naar de Verkoper en de kosten voor het terugsturen van het product naar de Klant.
 3. De Verkoper zal redelijke retourkosten vergoeden indien de Klant op onafhankelijke wijze kan aantonen dat de fout aan de Verkoper of de fabrikant is toe te schrijven.

OPZEGGING OF ANNULERING VAN BESTELLINGEN:

 1. Onder voorbehoud van de garantie-uitsluitingen zoals beschreven in dit document, kunnen producten worden geretourneerd voor een volledige terugbetaling binnen het aantal aangegeven dagen na levering.
 2. In plaats van de standaard 30 dagen geld-terug-garantie van de Verkoper, is er tot 180 dagen beschikbaar (het exacte aantal dagen staat vermeld op de productpagina). Dit is onderworpen aan het volgende:
  Voor retourverzoeken binnen 30 dagen na levering:
  • De Klant moet de producten terugsturen naar de Verkoper, of de Verkoper kan de producten tegen een vergoeding laten afhalen, afhankelijk van de grootte en het gewicht van het artikel.
  • Eventuele standaard leveringskosten die op de bestelling van de Klant worden toegepast, zullen worden terugbetaald.
  • De kosten van de Uitgebreide Garantie worden terugbetaald.
  Voor retourverzoeken na 30 dagen na levering:
  • Als de geld-terug-garantie na 30 dagen na levering maar binnen 180 dagen na levering wordt opgenomen, moet de Klant de producten terugsturen naar de Verkoper, of de Verkoper kan de producten tegen een vergoeding laten ophalen, afhankelijk van de grootte en het gewicht van het artikel.
  • De oorspronkelijke leveringskosten worden niet terugbetaald.
  • De kosten van de Uitgebreide Garantie die de Klant oorspronkelijk heeft betaald, worden niet terugbetaald.

KOSTEN VAN DE UITGEBREIDE GARANTIE
 1. Voor klanten in sommige afgelegen gebieden kan de prijs van de Uitgebreide Garantie iets hoger zijn, vanwege de mogelijkheid van hogere afhaal- en herleveringskosten.
 2. De Klant zal deze prijs kunnen zien wanneer hij/zij zijn/haar adresgegevens invoert tijdens het afrekenen.

CASHBACK VOORWAARDEN

Als u na de garantieperiode geen gebruik heeft gemaakt van uw garantie, schrijf ons dan binnen een maand na de vervaldatum samen met een kopie van dit certificaat en uw originele aankoopfactuur. Wij sturen u dan een cheque voor 50% van de oorspronkelijke garantiekosten.

OVERDRACHT VAN DE GARANTIE

 1. Indien de Klant de eigendom van de gegarandeerde goederen overdraagt, moet de Verkoper binnen 30 dagen nar de verkoop van het product per e-mail op de hoogte worden gesteld van de gegevens van de nieuwe eigenaar, met inbegrip van naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.
 2. Indien de Klant dit niet doet, vervalt de garantie en kan de nieuwe eigenaar geen aanspraak maken op de garantie.
 3. Cashback na de garantieperiode is niet geldig wanneer een garantie is overgedragen.

PRODUCTEN IN BRUIKLEEN

 1. Indien producten die onder deze garantie vallen niet binnen 30 dagen na ontvangst van de goederen bij Gear4music worden gerepareerd, dan kan de Klant een gratis leenartikel aanvragen.
 2. Het product in bruikleen is niet bedoeld als een directe vervanging en kan mogelijkerwijs niet dezelfde prijs of eigenschappen hebben als het oorspronkelijke product, maar het zal een vergelijkbare functionaliteit hebben (bijvoorbeeld als uw digitale piano breekt, kunnen wij u een ander type digitale piano lenen totdat uw product is gerepareerd, of totdat wij overeenstemming hebben bereikt over een vervangend model of cashback zoals beschreven in dit beleid).
 3. Artikelen in bruikleen blijven te allen tijde eigendom van Gear4music, maar moeten door de Klant verzekerd worden tegen diefstal en schade.

VERVANGENDE PRODUCTEN

 1. Indien een artikel niet binnen 60 dagen kan worden gerepareerd, dan wordt een gelijkwaardig vervangend artikel met vergelijkbare functionaliteit geleverd.
 2. Vervangende producten hoeven niet noodzakelijkerwijs nieuw te zijn, maar zijn volledig functioneel en niet ouder dan het artikel dat ze vervangen. Vervangende producten zullen niet duurder zijn dan het product dat ze vervangen.
 3. De geschiktheid van vervangende producten zal met de Klant worden besproken, maar de uiteindelijke beslissing over hun geschiktheid zal door Gear4music worden genomen.
 4. Elke reparatie of vervanging van een defect product zal deze garantie niet verlengen of vernieuwen na de oorspronkelijke vervaldatum van de garantie.

CONTANTE KORTING

Als na een succesvolle claim binnen de garantieperiode geen geschikt vervangend artikel kan worden geleverd zoals hierboven beschreven, of het voorgestelde vervangende product een aanzienlijk andere specificatie heeft dan het oorspronkelijke product dat niet aanvaardbaar is voor de Klant, dan zal een terugbetaling in contanten worden aangeboden nadat de afschrijving is toegepast op basis van het volgende percentage van de oorspronkelijke aankoopprijs:

1ste jaar: 100%, 2e jaar: 70%, 3e jaar: 45%, 4e jaar: 30%, 5e jaar: 20%, 6e jaar: 15%.

De prijs van de Uitgebreide Garantie wordt niet terugbetaald.

Artikelen die zijn vervangen of waarvoor een contante korting is betaald, worden eigendom van Gear4music.

ANNULERING VAN DE GARANTIEPOLIS

De garantiepolis kan op elk moment worden geannuleerd en er wordt een pro rata korting gegeven op basis van de resterende tijd van de polis. De garantiepolis kan echter niet worden geannuleerd als er al een claim is ingediend.

UITSLUITINGEN VAN GARANTIE:

Deze garantie is bedoeld om defecten van de fabrikant te dekken. Als het artikel faalt om een reden die niet te wijten is aan een defect van de fabrikant, met inbegrip van een van de volgende redenen, dan is deze garantie niet geldig:

 • Misbruik of verkeerde behandeling
 • Het product wordt gebruikt voor iets waarvoor het niet is ontworpen (misbruik)
 • Slijtage die verder gaat dan de ontwerpintenties van het product
 • Ongunstige milieuomstandigheden
 • Het product is gewijzigd of aangepast
 • De fout werd veroorzaakt door het gebruik van accessoires of aanvullende onderdelen die niet specifiek gecertificeerd zijn door de fabrikant van het product
 • Er is een ongeschikte voeding of batterij gebruikt
 • Onvoldoende zorg en onderhoud

OVERIGE INFORMATIE

Onder de recente wetgeving zijn wij verplicht u erop te wijzen dat u niet tegelijkertijd met de aankoop van uw goederen een Uitgebreide Garantie hoeft aan te schaffen. U heeft het recht om uzelf te oriënteren en wij moedigen u actief aan om dit te doen. Deze garantie wordt verstrekt als extra service aan onze klanten, en we vinden het echt de moeite waard, omdat het zo weinig geld kost.

Deze garantie is een exclusieve aanbieding en wordt beheerd en financieel ondersteund door Gear4music Limited. De Financial Services Compensation regeling is niet van toepassing op deze garantie en de gelden zijn niet afgeschermd van Gear4music Limited. Deze garantie is geen verzekeringspolis en we raden u aan om uw goederen ook te verzekeren tegen diefstal en schade.

Bij de aankoop van een product, bent u beschermd door wetgeving zoals The Consumer Rights Act 2015 (zoals gewijzigd). Als het product bij verkoop niet van bevredigende kwaliteit is of niet geschikt is voor het beoogde doel, heeft u recht om tot 6 jaar aanspraak te maken op reparatie of vervanging. Binnen de eerste 6 maanden moet de detailhandelaar bewijzen dat de goederen die u hebt gekocht aan de nodige normen voldoen. Na de eerste 6 maanden is het aan de Klant om te bewijzen dat het product bij levering defect was: dit kan betekenen dat de Klant gerechtelijke stappen moet ondernemen. Meer informatie over de rechten van de consument kan worden verkregen nij uw plaatselijke diensten voor handelsnormen. Verdere richtlijnen met betrekking tot de Consumer Protection from Unfair Trading Regulations 2008 vindt u hier.

The Consumer Rights Act 2015 dekt u in zeer specifieke omstandigheden als uw apparatuur na aankoop fouten ondervindt. Onze Uitgebreide Garantie biedt een veel bredere dekking. Deze garantie neemt de stress en het gedoe weg van het indienen van een claim na de standaard garantieperiode van de fabrikant.